De Trusted Shops Sen­ti­ment­ana­ly­se

Ana­ly­seer de be­oor­de­lin­gen van je klan­ten met be­hulp van de­ze au­to­ma­ti­sche tool en zorg voor een op­ti­ma­le klant­te­vre­den­heid.

Met de Sen­ti­ment­ana­ly­se kun je zien wat je klan­ten den­ken en ge­ïn­for­meer­de be­slis­sin­gen ne­men voor meer te­vre­den en te­rug­ke­ren­de klan­ten.

Om dit te doen, wor­den al­le be­oor­de­lin­gen ge­scand, re­le­van­te de­len van de be­oor­de­lin­gen in re­al­ti­me ge­ï­den­ti­fi­ceerd en toe­ge­we­zen aan een ge­moeds­toe­stand en een ca­te­go­rie.

Meer we­ten

Be­­spaar tijd en moei­­te

Ge­bruik de tool om al je be­oor­de­lin­gen te scan­nen en au­to­ma­tisch re­le­van­te reek­sen te iden­ti­fi­ce­ren en ana­ly­se­ren.

Da­­ta helpt bij be­­slis­­sin­­gen ma­­ken

Be­ves­tig po­si­tie­ve trends en re­a­geer snel en nauw­keu­rig op pro­ble­men op ba­sis van da­ta.

Te­vre­den klan­ten voor meer om­zet

Ver­be­ter je klant­ge­richt­heid, voor meer te­vre­den klan­ten die be­te­re be­oor­de­lin­gen ach­ter­la­ten en meer ko­pen.

Zo werkt het

lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v01 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v01 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v01 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v01 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v01 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v01

1. Open de Sen­ti­ment­ana­ly­se in je eT­rusted-ac­count. De Sen­ti­ment Break­down laat zien in hoe­veel be­oor­de­lin­gen een ca­te­go­rie is ge­noemd en hoe­veel po­si­tie­ve, neu­tra­le en ne­ga­tie­ve ver­mel­din­gen er in el­ke ca­te­go­rie zijn.

2. De Sen­ti­ment Sco­re wordt be­re­kend uit de be­oor­de­lin­gen in de in­di­vi­du­e­le ca­te­go­rie­ën.

lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v02 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v02 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v02 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v02 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v02 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v02
lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v03 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v03 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v03 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v03 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v03 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v03

3. Door op een ca­te­go­rie te klik­ken, kun je zien wel­ke tek­sten in wel­ke be­oor­de­lin­gen zijn ge­a­na­ly­seerd. Als je op een ca­te­go­rie klikt, kom je ook in de in­box waar je kunt re­a­ge­ren op de be­tref­fen­de be­oor­de­lin­gen.

4. Je hebt een over­zicht van al­le hui­di­ge fei­ten en trends en kunt po­si­tie­ve trends ver­ster­ken en de klant­te­vre­den­heid ver­ho­gen op ba­sis van da­ge­lijks bij­ge­werk­te da­ta.

lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v04 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v04 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v04 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v04 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v04 lp_img_sentiment_analysis_w443h294_v04

Per­soon­lij­ke of­fer­te ont­van­gen

Ben je ge­ïn­te­res­seerd in de Sen­ti­ment­ana­ly­se?
Vul het for­mu­lier in en we ne­men con­tact met je op met je per­soon­lij­ke of­fer­te.

© 2024 Trusted Shops AG  |  Gegevensbescherming  |  Juridische informatie  |  Cookie-instellingen